Udstationering DKK - Papilloner - Kig gerne forbi vores dejlige hunde

Gå til indhold
PapillonerDansk Kennel Klubs
UDSTATIONERINGSAFTALE

Mellem _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

i det følgende benævnt som opdrætter,
og ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

i det følgende benævnt som udstationeringsvært,
er der truffet aftale om udstationering af tæve/hanhund
navn: race:
fødselsdato: farve:
DKK reg.nr.: tatoveringsnr.: chipnr.:
på følgende

VILKÅR

Udstationeringsværten overtager hunden den _______ og forpligter sig til at fodre, pleje og passe hunden
og i øvrigt behandle hunden efter opdrætters anvisninger, indtil ejerskabet eventuelt overgår til ham/hende.

Opdrætter ejer hunden frem til tidspunktet for ejerskabets overgang til udstationeringsværten, hvilket
tidspunkt er fastsat til senest den __________, uanset om opdrætter til dette tidspunkt har udnyttet aftalte
rettigheder over hunden.

Udgifter til foder betales af: _________________________________________________________________

Udgifter til vaccinationer betales af: ___________________________________________________________

Udgifter til soignering/trim/klip betales af: _____________________________________________________

Eventuel sygeforsikring betales af: ___________________________________________________________

Selvrisiko i tilfælde, hvor sygeforsikringen dækker, betales af: _____________________________________

Udgifter ved dyrlægebehandling, der ikke dækkes af sygeforsikringen, betales af: _____________________

Eventuel livsforsikring betales af: _____________________________________________________________

Ved udbetaling af livsforsikringssum tilkommer denne: ___________________________________________

Opmærksomheden henledes på, at det er besidderen, i dette tilfælde udstationeringsværten, der er
forpligtet til at holde hunden lovpligtig ansvarsforsikret.

Evt. udvidet hundeansvarsforsikring/figurantforsikring betales af: ___________________________________

Omkostninger vedrørende undersøgelser for arvelige lidelser/sygdomme afholdes af opdrætter.

Omkostninger ved eventuel uddannelse af hunden for aflæggelse af nødvendige brugsprøver, afholdes af
opdrætter i de tilfælde, hvor uddannelse og prøveaflæggelse forestås af andre end udstationeringsværten.

Opdrætter kan disponere over hunden til
avl .
udstilling .
prøver . konkurrencer .


I øvrigt henvises til DKKs Etiske regler.

Dansk Kennel Klub maj 2011

Vilkår i øvrigt ved udstationering af tæve/tævehvalp:

Opdrætter har ret til at trække højst _____ (2, max. 3 kuld) med mindst en levende hvalp pr. kuld.
Hvalpene fra disse kuld er alle opdrætterens ejendom.
Samtlige udgifter ved opdrætters udnyttelse af avlsretten (som f.eks. parring, transport, foder, dyrlæge,
indretning til brug ved fødsel og hvalpehold, registrering) betales af _________________________________

Ejerskabet til hunden overgår vederlagsfrit til udstationeringsværten, når vilkårene for udstationeringen er
opfyldt, dog senest ved den ovenfor fastsatte seneste dato for ejerskabets overgang til
udstationeringsværten. Opdrætter er forpligtet til at underskrive ejerskifteerklæring, registreringsattest til
Dansk Hunderegister samt aflevere stambog. Udgifterne i forbindelse hermed betales af opdrætter.

1. Opdrætter forpligter sig til at lade tæven forblive hos udstationeringsværten i udstationeringsperioden
med undtagelse af de under punkterne 4 og 7 nævnte tilfælde.
2. Opdrætter kan dog hæve aftalen og kræve tæven tilbage uden erstatning til udstationeringsværten, hvis
det kan påvises, at udstationeringsværten handler i strid med aftalen.
3. Opdrætter forpligter sig til ikke at overlade sine rettigheder i henhold til aftalen til andre end
udstationeringsværten.
4. Opdrætter har ret til at hjemtage tæven i forbindelse med udnyttelse af parringsretten, ved parring i
højst 2 uger og ved fødsel højst 3 uger før og i indtil 10 uger efter hvalpning.
5. Opdrætter skal i god tid meddele udstationeringsværten, at tæven skal parres.
6. Udstationeringsværten er pligtig til at holde tæven på en sådan måde, at opdrætter kan udnytte sine
rettigheder ifølge denne aftale.
7. Udstationeringsværten er pligtig til at holde tæven disponibel for opdrætter, når denne ønsker at
anvende den til parring og – hvis aftalen indeholder bestemmelser herom – til udstilling, prøver og
konkurrencer.
8. Udstationeringsværten er pligtig til straks ved løbetidens begyndelse at give opdrætter meddelelse
herom.
9. Lader udstationeringsværten tæven parre uden opdrætters tilladelse, er opdrætter berettiget til at hæve
aftalen og kræve tæven tilbage uden erstatning til udstationeringsværten.
10. Skifter udstationeringsværten bopæl og dette medfører øgede transportomkostninger for opdrætter, skal
udstationeringsværten på forlangende kompensere opdrætter for disse omkostninger. Afvises dette af
udstationeringsværten, har opdrætter ret til at hæve aftalen. Skifter opdrætter bopæl, skal opdrætter
kompensere udstationeringsværten for øgede transportomkostninger.
11. Hvis udstationeringsværten ikke kan beholde tæven, er opdrætter pligtig til at hjemtage den. Ingen af
parterne skal i den anledning betale erstatning.
12. Udstationeringsværten kan ikke overføre udstationeringsaftalen til tredjemand.
Dato:

Som opdrætter Som udstationeringsvært

Dansk Kennel Klub maj 2011

Vilkår i øvrigt ved udstationering hanhund/hanhvalp:

Opdrætter har ret til _____ vederlagsfri parringer med egne tæver.
(parres en tæve flere gange under samme løbetid, regnes dette som én parring)

Udstationeringsværten må kun benytte hanhunden til parring af andre tæver med opdrætters accept.
Parringsafgiften for tæver henvist af opdrætteren tilfalder _____________ med ____ %.

Samtlige udgifter ved opdrætters udnyttelse af avlsretten er udstationeringsværten uvedkommende.

Ejerskabet overgår vederlagsfrit til udstationeringsværten, når vilkårene for udstationeringen er opfyldt, dog
senest ved den ovenfor fastsatte seneste dato for ejerskabets overgang til udstationeringsværten.

Opdrætter er forpligtet til at underskrive ejerskifteerklæring, registreringsattest til Dansk Hunderegister samt
aflevere stambog. Udgifterne i forbindelse hermed betales af opdrætter.

1. Opdrætter forpligter sig til at lade hunden forblive hos udstationeringsværten i udstationeringsperioden
med undtagelse af de under punkt 3, jf. punkt 4, og punkt 6 nævnte tilfælde.
2. Opdrætter kan dog hæve aftalen og kræve hunden tilbage uden erstatning til udstationeringsværten,
hvis det kan påvises, at udstationeringsværten handler strid med aftalen.
3. Opdrætter forpligter sig til ikke at overlade sine rettigheder i henhold til aftalen til andre end
udstationeringsværten. Opdrætter har ret til at hjemtage hunden i forbindelse med udnyttelse af
parringsretten. Overstiger opholdet hos opdrætter 7 dage, skal udstationeringsværten underrettes.
4. Opdrætter skal i god tid, dog senest 3 dage i forvejen, meddele udstationeringsværten, at han ønsker at
anvende/hjemtage hunden til parring.
5. Udstationeringsværten er pligtig til at holde hunden på en sådan måde, at opdrætter kan udnytte sine
rettigheder ifølge denne aftale.
6. Udstationeringsværten er pligtig til at holde hunden disponibel for opdrætter, når denne ønsker at
anvende den til parring og – hvis aftalen indeholder bestemmelser herom – til udstilling, prøver og
konkurrencer.
7. Lader udstationeringsværten hunden parre uden opdrætters tilladelse, er opdrætter berettiget til at
hæve aftalen og kræve hunden tilbage uden erstatning til udstationeringsværten.
8. Skifter udstationeringsværten bopæl og dette medfører øgede transportomkostninger for opdrætter, skal
udstationeringsværten på forlangende kompensere opdrætter for disse omkostninger. Afvises dette af
udstationeringsværten, har opdrætter ret til at hæve aftalen. Skifter opdrætter bopæl, skal opdrætter
kompensere udstationeringsværten for øgede transportomkostninger.
9. Hvis udstationeringsværten ikke kan beholde hunden, er opdrætter pligtig til at hjemtage den. Ingen af
parterne skal i den anledning betale erstatning.
10. Udstationeringsværten kan ikke overføre udstationeringsaftalen til tredjemand.
Dato:

Som opdrætter Som udstationeringsvært

Dansk Kennel Klub maj 2011


Tilbage til indhold